Fidesz-korrupció képekben: tanúvallomás és infografika

Az első pályázati forduló érvénytelenítése, a pályázatok visszavonása és annak körülményei […] e történéseket – az akkor összefüggéstelennek látszó, de összeillő mozaikokat
utólag összerakva – az alábbiakban részletesebben ismertetem.

• A pályázati előkészítő munka az előzetes földigényeket feltáró – a pályázni szándékozók saját
közlésű adataiból összeállított – adatbázisra alapult. Már az adatbázis felállításakor, július végén,
augusztus elején nyilvánvalóvá vált, hogy mely igénylők azok, akik a pályázati feltételek elveinek
nem felelnek meg. Ezek között a területtől idegen jelentkezők is voltak, jelentős nagyságú
földigénnyel. Nehezen magyarázható magabiztosságra vallott pl. az, hogy több ezer hektárral az
igénybejelentők között volt az éppen kiebrudalt Mariano Kft., továbbá – a helyi közösség által
közismerten – „igen magas politikai kapcsolatokkal rendelkező” több pályázó is, köztük egyebek
mellett Hagyaczki József 600 ha, Demeter Péter 400 ha, Kanyok Attila pedig ugyancsak 400 ha
földigénnyel. Amikor a tervezési munka abba a fázisba érkezett, amelyben már látható volt, hogy
a 200 hektáros felső területi korlát és egyéb kritériumok miatt az igényük nem fog kielégülni, ők a
feltételek megváltoztatása érdekében intenzív lobbi-tevékenységbe kezdtek.

• Ezzel a nyomásgyakorlással magam úgy szembesültem, hogy a földhasznosítási pályázati
folyamat során két ízben is – a Mariano Kft-vel való esetleges megállapodás meghiúsulásakor,
majd a pályázati dokumentációnak a földügyi miniszteri megbízott számára történő szeptember
15-ei átadását követően – „rosszalló megjegyzést” kaptam az egyik kormánytag, országgyűlési
képviselőtől, amit mindkét alkalommal visszautasítottam.

• 2011. szeptember 22-én délután Mengyi Roland, a B.A.Z. Megyei Közgyűlés elnöke, országgyűlési
képviselő – helyi információk szerint – szóban megkísérelte utasítani a BNPI igazgatóját a pályázat
visszavonására. Az igazgató közölte vele, hogy kizárólag államigazgatási illetékességű, írásbeli
utasításra látja részéről lehetségesnek a pályázat visszavonását. Erről a befolyásolási szándékról
magam csak jóval később, közvetve értesültem.

• 2011. szeptember 30-án, Lakitelken, a XXIX. Országos Gazdafórumon „Az állami tulajdonú
termőföldek hasznosításának aktuális kérdései” címmel Szabó Csaba, a VM földügyi miniszteri
megbízottjaként, hivatali minőségében tartott előadást. Ebben a Borsodi Mezőség TK földbérleti
pályázatát – bizonyítatlan elmarasztaló indoklással – már, mint negatív példát említette, egyben 3
nappal a beadási határidő lejárta előtt felvetette a pályázat visszavonásának lehetőségét. Erről én
ekkor még mit sem tudtam!

• Ugyanezen a napon, Budapesten, az OMÉK-en, a Nemzeti Vidékstratégia 2020 társadalmi
vitájának záró rendezvényén „Nemzeti Vidékstratégia – a magyar vidék jövője” címmel
megtartott eladásomban a Borsodi Mezőség földbérleti pályázatát országosan követendő
példaként, „zászlóshajó”-ként említettem. Másnap, október 1-én ugyancsak az OMÉK-on
rendezett Földügyi fórumon, „A vidékfejlesztési tárca hosszú távú földbirtok politikája” címmel –
az előadást utolsó pillanatban visszamondó földügyekért felelős államtitkárt, Farkas Imrét
helyettesítve – megtartott előadásomban ugyanezt tettem.

• Ezen a napon, október 1-én a Földügyi fórum ideje alatt, ahova a Miniszter Farkas Imre helyett
engem küldött, miniszteri értekezletet tartottak, ahova távozásomat követően érkezett meg
Szabó Csaba miniszteri megbízott is, majd – amint az utólag számomra is kiderült –
távollétemben döntés született a Borsodi Mezőség földbérleti pályázatainak érvénytelenítéséről
és visszavonásáról. Erről én csak utólag, október 4-én délelőtt értesültem, így október 3-án,
hétfőn még a Túri-Kovács Béla képviselő úr által – I/4227 számon, „Hol tart az állam tulajdonában
álló termőföldekhez kötődő nemzeti érdekeink védelme” címmel – a vidékfejlesztési tárca
vezetőjéhez intézett interpellációjára adott válaszomban is mintaértékkel említettem a Borsodi
Mezőség földbérleti pályázatának előkészítését és lebonyolítását.

• Mialatt én az interpellációra válaszoltam, Szabó Csaba miniszteri megbízott telefonon utasítást
adott a pályázatok azonnali visszavonására, és a BNPI igazgatóját, Duska Józsefet Budapestre
rendelve, a Miniszter őt hivatalából azonnali hatállyal felmentette. A miniszteri megbízott
intézkedéséről a BNPI vezetése előbb szóban, majd írásban tájékoztatta Budai Gyula
kormánybiztost. Másnap én is tőlük értesültem a történtekről. Ezek után – a felügyelő helyettes
államtitkár, Rácz András megerősítő tájékoztatását követően – a BNPI igazgató-helyettese a
pályázatot – 10 órával a beadási határidő lejárta után, érdemi indokolás nélkül – visszavonta, és
az igazgatóság honlapján hirdetményben tájékoztatta az érintetteket, hogy bontatlan pályázati
anyagaikat november 2-ig átvehetik az Igazgatóságon.

• A VM nehezen értelmezhető sajtómagyarázata szerint a Borsodi Mezőség földbérleti pályázatát
azért kellett visszavonni, mert még a bírálat előtt „utolérte, beérte” a NFA földbérleti pályázata,
és az abban meghirdetésre kerülő egységes elvek szerint kívánják a BMTK földbérleti pályázatait
is lebonyolítani. Ezzel szemben Sebestyén Róbert, az NFA elnöke még 2011. október 13-án, a
MAGOSZ választmányi ülésén is – konkrét kérdésre – azt válaszolta, hogy a Nemzeti Parkok
kezelésében lévő, védett területek vonatkozásában nem az NFA pályázati feltételei érvényesek,
hanem egy – majd később kialakítandó – NFA-tól független eljárásrend.

• A történtek után Budai Gyula kormánybiztossal azonnali szűk körű vezetői egyeztetést
kezdeményeztünk, melyen rajtunk kívül Fazekas Sándor miniszter és Szabó Csaba miniszteri
megbízott vett részt. Ezen a megbeszélésen a történteket határozottan számon kérő Budai Gyula
a döntés általa feltételezett igazi okairól, gazdasági, politikai hátteréről, a személyi és egyéb
összefüggésekről beszélt, (nevekről és összefüggésekről, amelyek azután a legnagyobb
nyertesekkel kapcsolatban – úgy tűnik, megalapozottan – ma sorra fel is merülnek!). A
kormánybiztos – velem ellentétben, aki minderről ott értesült – láthatóan igen tájékozott volt a
háttérkapcsolatokról, amiket a vitapartnerek sem cáfoltak. Ezekkel ő szembesítette a minisztert
és a miniszteri megbízottat, kilátásba helyezve ezek nyilvánosságra hozását, és mindketten
sürgettük a döntés megváltoztatását. (Ennek ismeretében tanulságos mai nyilatkozatait hallgatni.
Érdekes, hogy esetemben az államtitkári kinevezés nem okozott „emlékezet-kiesést”! De hát –
hála Istennek – nem vagyunk egyformák!) A miniszter közölte, hogy a döntés nem változtatható,
majd az új pályázat előkészítését és lebonyolítását tőlem elvonva, azzal – a továbbiakban
miniszteri biztosi felhatalmazással – egy személyben és teljes jogkörrel Szabó Csabát bízta meg.

• A történteket magam számára azzal az elhatározással nyugtáztam, hogy a tárcától való
távozásomat a földbérleti pályázatok tényleges eredményeitől, vagyis attól teszem függővé, hogy
az állami földek bérleti jogát valóban a helyben lakó, gazdálkodó családok, a gazda fiatalok
továbbá a gazdálkodást és gyermekek világra hozatalát vállaló fiatal párok, vagy bennfentes
gazdasági érdekcsoportok kapják. Ekkor az azonban számomra már teljesen világossá vált, hogy
az állami földek bérbeadásának játékszabályait máshol és mások határozzák meg, és én már csak
ennek – a pályázati eredményekben, a nyertes célcsoportokban megnyilvánuló – kézzelfogható
bizonyítékait vártam.

Ángyán József, volt államtitkár http://kielegyenafold.hu/userfiles/esettanulmany_2_borsodi_mezoseg_angyan.pdf

Kép forrás: Egyenlítő tv